1. Triatoma maculata
Photo taken by me

    Triatoma maculata

    Photo taken by me